Conditions of Use

Our eshop is primarily set for customers in the Czech Republic and Slovak Republic (here we have 98% of orders) If you have any problems, please send us a message to this email: murderous@email.cz

Orders:

To make an order use the online shopping basket or send a list of goods by email to: murderous @ post . cz
After processing the order you will get an automatic confirmation of your order and after that you will be ask to choose a method of payment!

Handling:
All orders are to be processed and dispatched immediately after reciving the order to be sent only via registered mail.Post taxes, Europe:
Registered package up to 250g = 7 Euro
Registered package up to 500g = 8 Euro
Registered package up to 1kg = 12 Euro
Registered package up to 2kg = 18 Euro

Rest of the World:
Registered package up to 250g = 8 Euro
Registered package up to 500g = 10 Euro
Registered package up to 1kg = 16 Euro
Registered package up to 2kg = 26 Euro

Goods weight:
CD = 100g
DVD = 200g
T-shirt = 250g
LP = c.400g

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nejčteněj informace z VOP

Zruen objednvky ze strany zkaznka

Svoji objednvku můete zruit jen v přpadě, e jetě nebyla vyexpedovna. Pro zruen objednvky se s nmi spojte jakmkoliv způsobem uvedenm v kontaktech. Zruit lze buď objednvku celou nebo jen některou z obsaench poloek.

V přpadě, e platba za zbo ji byla provedena a objednvka byla zruena jetě před expedic zbo, bude čstka (snen o bankovn poplatek) převedena zpět na V čet. V přpadě zruen objednvky z důvodu nedodren avizovanho termnu expedice se vrcen čstka o dn poplatky nesniuje.

V přpadě, e v původn objednvce nebylo čtovno dopravn a hodnota objednvky bude po zruen poloky (poloek) objednvky ni ne je minimln hodnota pro dopravn zdarma (2.501,- Kč), bude dopravn do objednvky doplněno a čtovno. To plat i naopak. Dal informace najdete v čsti Doprava a platba.

Zruen objednvky ze strany eshopu Murderous Prod.

Vyhrazujeme si prvo zruit objednvku nebo jej čst v přpadě, e je objednan titul dlouhodobě nedostupn nebo se vraznm způsobem změnila jeho cena. Pokud tato situace nastane, budeme Vs kontaktovat a domluvme se na dalm postupu, jakm můe bt např. nhrada objednanho zbo jinm, zruen cel objednvky apod.

Pokud jste ji za zbo zaplatili a vsledn hodnota objednvky bude po proveden změny ni, budou penze převedeny v nejkratm monm termnu zpět na V čet. V přpadě, e vsledn hodnota objednvky bude po proveden změny vy, bude Vm rozdl těchto čstek dn k hradě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veobecn obchodn podmnky Murderous Prod. platnost od 1. 1. 2018

1. Zkladn ustanoven

Veobecn obchodn podmnky zveřejněn na tto strnce plat pro nakupovn prostřednictvm e-shopu www.murderous-prod.com a jsou součst uzavřen kupn smlouvy. Provozovatelem internetovho obchodu David Erlebach, Schwaigrova 3, 617 00 Brno, Česk republika.
IČO: 86869221 VOP ble upravuj vztahy mezi kupujcm a prodvajcm v oblasti prodeje zbo mezi David Erlebach (dle t jen prodvajc) a jejmi obchodnmi partnery (dle t jen kupujc).

Kupujc m k tmto VOP přstup a m tedy monost se s nimi před vlastnm uskutečněnm objednvky seznmit. Podnm objednvky kupujc potvrzuje, e se s těmito VOP - jejich součst je i reklamačn řd - seznmil a e s nimi souhlas.

Veker smluvn vztahy jsou uzavřeny v souladu s prvnm řdem Česk republiky. Je-li smluvn stranou spotřebitel, řd se vztahy neupraven obchodnmi podmnkami občanskm zkonkem (. 89/2012 Sb.) a zkonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvn stranou firma, nikoli spotřebitel, řd se vztahy neupraven obchodnmi podmnkami občanskm zkonkem (č. 89/2012 Sb.).

2. Vymezen pojmů

Spotřebitelsk smlouva je smlouva kupn, smlouva o dlo, přpadně jin smlouvy, pokud smluvnmi stranami jsou na jedn straně spotřebitel a na druh straně dodavatel.

Prodvajcm je osoba, kter při uzavrn a plněn smlouvy jedn v rmci sv obchodn nebo jin podnikatelsk činnosti. Je to podnikatel, kter přmo nebo prostřednictvm jinch podnikatelů dodv kupujcmu vrobky nebo poskytuje sluby. Ve vztazch, na kter se vztahuj tyto VOP, je jm: David Erlebach, Schwaigrova 3, 617 00 Brno, Česk republika. IČO: 86869221

Zkaznkem naeho internetovho obchodu je kupujc. Vzhledem k platn prvn pravě se rozliuje kupujc, kter je spotřebitelem, a kupujc, kter spotřebitelem nen.

Kupujc spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, kter při uzavrn a plněn smlouvy nejedn v rmci sv obchodn nebo jin podnikatelsk činnosti. Je to fyzick či prvnick osoba, kter nakupuje vrobky nebo uv sluby za jinm čelem ne pro podnikn s těmito vrobky nebo slubami.

Kupujc, kter nen spotřebitelem (dle jen kupujc nikoli spotřebitel), je osoba, kter při uzavrn a plněn smlouvy jedn v rmci sv obchodn nebo jin podnikatelsk činnosti a kter nakupuje vrobky či uv sluby za čelem svho podnikn s těmito vrobky nebo slubami. Tento kupujc se řd obchodnmi podmnkami v rozsahu, kter se ho tkaj a obchodnm zkonkem.

Kupujc podnm objednvky potvrzuje, e se seznmil s těmito VOP, e s nimi vslovně souhlas, a to ve zněn platnm a činnm v momentě odesln objednvky.

3. Kupn smlouva - objednvn a ceny

Kupujc před prodvajcmu kontaktn daje, kter jsou nutn pro bezproblmov vyřzen objednvky. Přpadně tak dopln daje, kter poaduje pro uveden v nkupnch dokladech.

Smlouvu můe kupujc uzavřt tak, e vypln objednvku v eshopu (zbo vlo do koku) Ne kupujc zvazně potvrd objednvku, m kupujc prvo měnit jak poadovan plněn, dopravu i způsob hrady, tedy zkontrolovat vechny daje, kter do objednvky vloil. Kupn smlouva vznik odeslnm objednvky kupujcm po zvolen dopravy a způsobu hrady a přijetm objednvky, za přpadn chyby při přenosu dat nenese prodvajc odpovědnost. Uzavřen smlouvy neprodleně potvrd kupujcmu informativnm emailem na kupujcm zadan email. Tento informačn email nem dn vliv na uzavřen kupn smlouvy.

Pro čely kupn smlouvy je platn nabdka zbo včetně kupn ceny zveřejněn na serveru v době odesln objednvky kupujcm. Podmnkou platnosti elektronick objednvky je vyplněn vekerch předepsanch dajů a nleitost v objednvkovm formulři.

Podn objednvky zbo je mon nsledujcmi způsoby:

- prostřednictvm internetovho obchodu na adrese www.murderous-prod.com,
- elektronickou potou na adrese murderous@post.cz,

Ceny jsou konečn, nejsme pltci DPH. Součst dodvky je vdy řdn daňov doklad - faktura, kter bude kupujcmu doručena uvnitř zabalenho zbo. Kupujc m monost se před provedenm objednvky seznmit se skutečnost, po jakou dobu zůstv nabdka nebo cena v platnosti.

4. Rozpor s kupn smlouvou

V přpadě, e věc při převzet kupujcm nen ve shodě s kupn smlouvou (dle jen rozpor s kupn smlouvou), m kupujc prvo na to, aby prodvajc bezplatně a bez zbytečnho odkladu věc uvedl do stavu odpovdajcho v kupn smlouvě, a to podle poadavku kupujcho buď vměnou zbo, nebo jej opravou; nen-li takov postup mon, můe kupujc poadovat přiměřenou slevu z ceny zbo nebo od smlouvy odstoupit. To neplat, pokud kupujc před převzetm zbo o rozporu s kupn smlouvou věděl nebo rozpor s kupn smlouvou sm způsobil. Rozpor s kupn smlouvou, kter se projev během esti měsců ode dne převzet zbo, se povauje za rozpor existujc ji při jejm převzet, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neproke opak.

Rozporem s kupn smlouvou se zejmna rozum, e prodvan zbo nem jakost a uitn vlastnosti smlouvou poadovan, prodvajcm, vrobcem nebo jeho zstupcem popisovan, nebo na zkladě jimi provděn reklamy očekvan, popřpadě jakost a uitn vlastnosti pro zbo takovho druhu obvykl, e neodpovd poadavkům prvnch předpisů, nen v tomu odpovdajcm mnostv, mře nebo hmotnosti a neodpovd čelu, kter prodvajc pro pouit zbo uvd nebo pro kter se zbo obvykle pouv.

Podstatn poruen smlouvy

Je-li vadn plněn podstatnm poruenm smlouvy, m kupujc prvo:

na odstraněn vady dodnm novho zbo bez vady nebo dodnm chybějcho zbo, pokud to nen vzhledem k povaze vady nepřiměřen, ale pokud se vada tk pouze součsti věci, můe kupujc poadovat jen vměnu součsti; nen-li to mon, můe odstoupit od smlouvy. Je-li to vak vzhledem k povaze vady neměrn, zejmna lze-li vadu odstranit bez zbytečnho odkladu, m kupujc prvo na bezplatn odstraněn vady.

- na odstraněn vady opravou věci,
- na přiměřenou slevu z kupn ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Kupujc sděl prodvajcmu, jak prvo si zvolil, při oznmen vady, nebo bez zbytečnho odkladu po oznmen vady. Provedenou volbu nemůe kupujc změnit bez souhlasu prodvajcho, to neplat, dal-li kupujc opravu vady, kter se uke jako neopraviteln. Neodstran-li prodvajc vady v přiměřen lhůtě či oznm-li kupujcmu, e vady neodstran, me kupujc poadovat msto odstraněn vady přiměřenou slevu z kupn ceny, nebo me od smlouvy odstoupit. Nezvol-li si kupujc sv prvo včas, m prva jako v přpadě nepodstatnho poruen smlouvy - viz ne.

Kupujc-spotřebitel m prvo na přiměřenou slevu i v přpadě, e mu prodvajc nemůe dodat novou věc bez vad, vyměnit jej součst nebo věc opravit, jako i v přpadě, e prodvajc nesjedn npravu v přiměřen době nebo e by zjednn npravy spotřebiteli působilo značn obte.

Nepodstatn poruen smlouvy

Je-li vadn plněn nepodstatnm poruenm smlouvy, m kupujc prvo na odstraněn vady, anebo na přiměřenou slevu z kupn ceny.

Dokud kupujc neuplatn prvo na slevu z kupn ceny nebo neodstoup od smlouvy, můe prodvajc dodat to, co chyb, nebo odstranit prvn vadu. Jin vady můe prodvajc odstranit podle sv volby opravou věci nebo dodnm novho zbo.

Neodstran-li prodvajc vadu věci včas nebo vadu věci odmtne odstranit, můe kupujc poadovat slevu z kupn ceny, anebo můe od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůe kupujc změnit bez souhlasu prodvajcho.

Při dodn nov věci vrt kupujc prodvajcmu na jeho nklady věc původně dodanou.

Neoznmil-li kupujc vadu bez zbytečnho odkladu pot, co ji mohl při včasn prohldce a dostatečn pči zjistit, soud mu prvo z vadnho plněn nepřizn. Jedn-li se o skrytou vadu, plat tot, nebyla-li vada oznmena bez zbytečnho odkladu pot, co ji kupujc mohl při dostatečn pči zjistit, nejpozději vak do dvou let po odevzdn věci.

Zručn doba bě od odevzdn věci kupujcmu, byla-li věc podle smlouvy odeslna, bě od dojit věci do msta určen.

Kupujc nem prvo ze zruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpeč kody na věci na kupujcho vněj udlost.

5. Odstoupen od smlouvy, zruen objednvky

Spotřebitel m prvo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrncti dnů. Lhůta podle věty prvn bě ode dne uzavřen smlouvy a jde-li o

- kupn smlouvu, ode dne převzet zbo,
- smlouvu, jejm předmětem je několik druhů zbo nebo dodn několika čst, ode dne převzet posledn dodvky zbo, nebo smlouvu, jejm předmětem je pravideln opakovan dodvka zbo, ode dne převzet prvn dodvky zbo.

Kupujc spotřebitel m prvo odstoupit od kupn smlouvy do 14 dnů a ji odeslan či jm přijat zbo vrtit nejlpe v neporuenm stavu a nejlpe v neporuenm obalu na vlastn nklady - m tedy prvo odstoupit (psemně) od uzavřen kupn smlouvy bez udn důvodů a bez jakkoliv sankce.

Odeslat dopis (v psemn formě na adresu prodvajcho nebo v elektronick formě na adresu murderous@post.cz) s informac o myslu odstoupit od kupn smlouvy (tj. Odstupuji tmto od kupn smlouvy) popřpadně dopis osobně donst na prodejnu osobnho odběru, pokud mono s uvedenm čsla kupn smlouvy (čsla faktury), čsla svho bankovnho čtu, data a svho podpisu. Zbo je nutn doručit na adresu David Erlebach, Schwaigrova 3, 617 00 Brno. Spolu s kopi uvedenho dopisu, zbo odeslan zpět na adresu prodvajcho by mělo bt v původnm nepokozenm obalu, nerozbalen, bez znmek pouit, mus bt nepokozen a kompletn, pokud mono spolu s kopi dokladu o zaplacen, zbo se nesm poslat na dobrku (v takovm přpadě nebude vyzvednuto)
Při splněn vech ve uvedench podmnek pro vrcen zbo zaleme penze za zbo nebo jejich čst (odpovdajc kupn ceně zaplacen za zbo ponen o čstku měrnou opotřeben, resp. o skutečně vynaloen nklady spojen s vrcenm zbo) převodem na kupujcm uveden bankovn čet, a to nejpozději do 30 pracovnch dnů po fyzickm obdren zbo, v přpadě nesplněn někter z ve uvedench nutnch podmnek nebude kupujc moci akceptovat odstoupen v nhradn lhůtě od smlouvy (15 - 21 dn) poskytnut ze strany prodejce a zbo bude vrceno na nklady prodvajcho zpět, prodvajc je v takovm přpadě oprvněn čtovat kupujcmu přpadn dal vznikl nklady.

Kupujc nemůe odstoupit od smluv v těchto přpadech:

a) na poskytovn slueb, jestlie s jejich plněnm bylo s jeho souhlasem započato před uplynutm lhůty 14 dnů od převzet plněn.
b) na dodvku zbo nebo slueb, jejich cena zvis na vchylkch finančnho trhu nezvisle na vůli dodavatele.
c) na dodvku zbo upravenho podle přn spotřebitele nebo pro jeho osobu, jako i zbo, kter podlh rychl zkze, opotřeben nebo zastarn.
d) na dodvku audio a video nahrvek, poruil-li spotřebitel jejich originln obal nebo balen.

Spotřebitel dle nemůe odstoupit od smlouvy, jejm předmětem je zbo, kter nemůe bt pro svůj charakter vrceno jak vyplv se směrnice Evropskho parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v přpadě smluv uzavřench na dlku.

V přpadě, e se zbom byly kupujcmu dodny zdarma drky, je kupujc povinen v přpadě odstoupen od smlouvy vrtit i tyto poskytnut drky.

Prodvajc si vymezuje prvo na odstoupen:

V přpadě, e cena zbo nabzenho na eshopu je velmi rozdln od běn prodejn ceny tohoto zbo, nebo pokud dolo při přeceňovn ceny zbo k očividn chybě (tmto se mysl vce jak 30% rozdl ceny od běn na trhu) m prodvajc prvo od kupn smlouvy odstoupit.

V přpadě, e je zbo na internetovm obchodě označeno jako "vprodej" Ano, jde o vprodejov zbo za snenou cenu v omezenm mnostv - u tohoto zbo nelze zakoupit vce kus ne je aktuln skladov zsoba. V přpadě, e dojde k vyčerpn skladov zsoby zbo, vyhrazuje si prodejce prvo na odstoupen od kupn smlouvy u objednvek, kter ji nelze uspokojit. Objednvky se vyřizuj vdy v pořad, v jakm jsou zaznamenny.

6. Cena u a dodac termn u předobjednvky

Stejně jako u datumu, cena zbo je do vydn orientačn. V drtiv větině přpadů se cena během doby předprodeje/rezervace neměn, ale prodejce si vyhrazuje, e pokud ke změně přesto dojde, e včas zkaznka informuje a ten m při změně ceny monost kdykoliv předobjednvku zruit, pokud by mu změna ceny nevyhovovala.

7. Platebn podmnky a vlastnick prvo

Platbu za objednan zbo je mon uskutečnit nsledujcmi způsoby:

- v hotovosti při doručen zbo na dobrku (hotovost přebr pracovnk přepravce),
- bankovnm převodem

Vlastnick prvo ke zbo přechz na kupujcho jeho převzetm (pod podmnkou zaplacen kupn ceny, přpadn zaplacen prvn spltky ve spltkovm reimu). Dnem zaplacen je den připsn čstky odpovdajc kupn ceny na čet prodvajcho nebo převzet platby v hotovosti.

8. Dodac podmnky


Zbo je mon zkaznkovi předat nsledujcmi způsoby:

- zasln prostřednictvm Česk poty
- osobně v přpadě osobnho vyzvedut na uveden pobočce.

Cena za dopravu je uvedena na tto strnce.

Neplnou nebo pokozenou zsilku je nutn neprodleně oznmit na adresu murderous@post.cz. V přpadě pokozen zsilky je nutn s přepravcem sepsat kodn protokol a tento neprodleně zaslat prodvajcmu.

9. Nklady na pouit komunikačnch prostředků na dlku

Kupujc souhlas s pouitm komunikačnch prostředků na dlku při uzavrn kupn smlouvy. Nklady vznikl kupujcmu při pouit komunikačnch prostředků na dlku v souvislosti s uzavřenm kupn smlouvy (nklady na internetov připojen, nklady na telefonn hovory) si hrad kupujc sm.

10. Zručn podmnky

Na dost spotřebitele je prodvajc povinen poskytnout zruku psemnou formou (zručn list). Umoňuje-li to povaha věci, postačuje namsto zručnho listu vydat kupujcmu doklad o zakoupen věci obsahujc daje, kter mus obsahovat zručn list. Pokud je poskytovna del ne zkonn zruka, prodvajc urč podmnky a rozsah prodlouen zruky v zručnm listu. Zručn list mus obsahovat jmno a přjmen, nzev nebo obchodn firmu prodvajcho, IČO, sdlo, jde-li o prvnickou osobu, nebo bydlitě, jde-li o fyzickou osobu.

Zručn podmnky se řd Reklamačnm řdem prodvajcho a platnmi zkonnmi předpisy Česk republiky. Jako zručn list, v přpadě jeho nevydn, slou nkupn doklad (faktura).

11. Ochrana osobnch dajů

Prodvajc prohlauje, e veker osobn daje, kter mu kupujc před, budou pouity pouze k uskutečněn plněn objednvky s kupujcm. V dnm přpadě nebudou zveřejněny ani poskytovny třetm osobm. Vjimku mohou tvořit situace souvisejc s distribuc či platebnm stykem ohledně objednanho zbo. Informace o zkazncch jsou uchovvny v souladu s platnmi zkony Česk republiky, zejmna se zkonem o ochraně osobnch dajů č. 101/2000 Sb. ve zněn pozdějch dodatků a předpisů. Kupujc uzavřenm smlouvy souhlas se zpracovnm a shromaďovnm svch osobnch dajů v databzi prodvajcho po spěnm splněn smlouvy a to a do doby jeho psemnho vyjdřen nesouhlasu s tmto zpracovnm. Kupujc m prvo přstupu ke svm osobnm dajům, prvo na jejich opravu včetně dalch zkonnch prv k těmto dajům. Osobn daje je mono na zkladě psemn dosti zkaznka vymazat z na databze. Osobn daje zkaznků jsou plně zabezpečeny proti zneuit. Osobn daje zkaznků dodavatel nepředv dn dal osobě. Vjimku představuj extern dopravci, kterm jsou osobn daje zkaznků předvny v minimlnm rozsahu, kter je nutn pro doručen zbo. Jednotliv smlouvy jsou po svm uzavřen provozovatelem archivovny, a to ve formě elektronick a jsou přstupn pouze provozovateli prodejny.

Kupujc souhlas, e jm poskytnut emailov adresa můe bt pouita pro zasln komerčnch sdělen prodvajcho. Kupujc m vak v kad okamik prvo dal zasln těchto sdělen odmtnout.

12. Mimosoudn řeen spotřebitelskch sporů


K mimosoudnmu řeen spotřebitelskch sporů z kupn smlouvy je přslun Česk obchodn inspekce, se sdlem těpnsk 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetov adresa: //www.coi.cz

13. Evidovn treb

Podle zkona o evidenci treb je prodvajc povinen vystavit kupujcmu čtenku. Zroveň je povinen zaevidovat přijatou trbu u sprvce daně online, v přpadě technickho vpadku pak nejpozději do 48 hodin.

14. Ochrana osobnch dajů - GDPR

Aby n e-shop mohl dobře fungovat, musme zpracovvat někter vae osobn daje. Sprvcem osobnch dajů ve vztahu k tomuto e-shopu je David Erlebach, IČO: 86869221, se sdlem: Schwaigrova 3, 617 00 Brno, Česk republika, e-mail: murderous@post.cz

Vae osobn daje zpracovvme pouze pro nsledujc čely:

- vyřzen objednvky a řeen přpadnch reklamac. Abychom mohli odeslat objednvky a zajistit efektivn vyřeen vaich přpadnch poadavků a reklamac, zpracovvme vae jmno a přjmen, doručovac adresu, e-mail, telefonn čslo, objednan zbo a jeho cenu. Prvnm důvodem tohoto zpracovn je plněn smlouvy. Uveden osobn daje za tmto čelem zpracovvme po dobu trvn zručn doby.

- Zasln newsletteru a obchodnch nabdek. Abychom vs mohli informovat o aktulnch nabdkch a slevch, zpracovvme vai emailovou adresu. Prvnm důvodem tohoto zpracovn je souhlas, kter nm poskytujete při vyplněn registračnho formulře a kter můete kdykoli odvolat.

15. Zvěrečn ustanoven

Tyto obchodn podmnky plat ve zněn uvedenm na internetovch strnkch prodvajcho, v den uzavřen kupn smlouvy. Objednvka spotřebitele je po svm potvrzenm jako uzavřen smlouva mezi kupujcm a prodvajcm archivovna za čelem jejho splněn a dal evidence a jej stav je přstupn kupujcmu. Smlouvu lze uzavřt v českm jazyce, přpadně i v jinch jazycch, pokud to nebude důvodem nemonosti jejho uzavřen. Nkupem zkaznk souhlas se zaslnm obchodnch sdělen.

Tyto obchodn podmnky spotřebiteli umoňuj jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavřen kupn smlouvy kupujc přijm veker ustanoven obchodnch podmnek ve zněn platnm v den odesln objednvky včetně ceny objednanho zbo uvedenou v potvrzen objednvce, nebylo-li v konkrtnm přpadě prokazatelně dohodnuto jinak.


Back